,
Cena celkom: 0 €
Nakúpte ešte za 60 €
a máte dopravu ZADARMO!

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE o spracovaní osobných údajov

Dovoľujeme si Vás nižšie informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len "Nariadenie"), a ďalej zákon č. 101 / 2000 Sb., o spracovanie osobných údajov, v aktuálne účinnom znení.

Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

V nasledujúcom texte nájdete informácie o spôsobe, rozsahu, účelu, právnom základe, dobe spracovania, príjemcov Vašich osobných údajov ao Vašich s tým súvisiacich právach.

Táto informácia je uverejnená na našej webovej stránke www.templestore.cz môžete sa tak k nej v budúcnosti kedykoľvek vrátiť.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť LIP distribution, sro, so sídlom Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice, identifikačné číslo: 26086808, vedená na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, sp. zn. C 13204 (ďalej len "správca").

Kontaktné údaje správcu sú nasledovné:

 • adresa pre doručovanie: LIP distribution sro, Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice
 • adresa elektronickej pošty: info@templestore.cz

Správca informuje, že nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov v zmysle čl. 37 a nasl. Nariadenie.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že: takéto spracovanie je nevyhnutné na oprávnený záujem správcov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a to konkrétne spočívajúce v:

 • zabezpečenie ochrany majetku, ako aj ochrany proti neodôvodnenému uplatňovanie nárokov proti správcovi;
 • vybavovanie dotazov;
 • vybavovania sťažností;
 • podpore obchodnej činnosti správcu, hlavne. formou rozosielanie elektronických obchodných oznámení správcu jeho zákazníkom, pričom voči takému rozosielanie možno podať námietku (viac informácií viď kapitola NÁMIETKA PROTI PRIAMEMU MARKETINGU);

spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, a to konkrétne najmä pre:

 • vybavovanie reklamácií podľa zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa;
 • plnenie povinností uložených správcovi ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenie; alebo na spracovanie ste udelil (a) súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, a to konkrétne:

 • súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom registráciu na e-shope správcu; či
 • súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom zasielania elektronických obchodných oznámení správcu, ak nie ste jeho zákazníkom; či
 • súhlas s Vašou účasťou v súťaži usporiadanej správcom (viac informácií pozri pravidlá jednotlivých súťaží, uverejnená počas trvania súťaže na webovej stránke správcu www.templestore.cz).

ÚČEL A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracovania Vašich osobných údajov pri Vašom nákupe na e-shope správcu je plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a správcom, vrátane doručenia zakúpeného tovaru a prípadného následného riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či prevedenie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom. Na účely realizácie nákupu, resp. predaja v rámci e-shopu tak správca vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačná a dodacia adresa (pokiaľ sa líši od fakturačnej), údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar .

Účelom spracovania Vašich osobných údajov pri Vašej registrácii na e-shope správcu je pohodlnejšie nakupovanie bez nutnosti v budúcnosti opätovne vyplňovať rovnaké údaje pri odoslaní objednávky, ako sú už zadané v registrácii. Na účely registrácie tak správca spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dodacia adresa.

Na účely vybavenie reklamácie správca spracováva Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, dodacia adresa, údaje o reklamovanom tovaru, ako aj údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

Pre vyriešenie sťažností správca spracováva Vaše nasledujúce osobné údaje (v závislosti na spôsobe podania sťažnosti): meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, údaje uvedené subjektom v sťažnosti.

Za účelom poskytovania telefonickej alebo e-mailovej podpory správca spracováva Vaše nasledujúce osobné údaje (v závislosti na spôsobe podania dotazu): meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, korešpondenčná adresa, údaje uvedené subjektom v dotazu.

Pre účel priameho marketingu správca spracováva Vaše nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Overenie Vašej spokojnosti s nákupom správcu zisťuje prostredníctvom e-mailového dotazníka v rámci programu "Overené zákazníkmi", ktorý sa zasiela desať dní po uskutočnení nákupu v zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak ich zasielanie neodmietnete. Na účely spätnej väzby a analýzy trhového postavenia sa spracovávajú Vaše osobné údaje: zakúpený tovar, e-mailová adresa.

Na účely Vašej účasti v súťažiach organizovaných správcom správca spracováva Vaše nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa (viac informácií pozri pravidlá jednotlivých súťaží, uverejnená počas trvania súťaže na webovej stránke správcu www.templestore.cz ).

Správca Vaše osobné údaje spracúva ako automatizovane v informačných systémoch, tak manuálne prostredníctvom svojich zamestnancov, popr. zamestnancov príjemcov (k príjemcom pozri nižšie).

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 Nariadenia.

ZDROJE ÚDAJOV

Osobné údaje, ktoré o vás správca spracováva, pochádzajú z týchto zdrojov:

 • údaje ste sám / sama poskytol (a) správcovia hlavne. v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so spracovaním osobných údajov;
 • údaje pochádzajú zo svojím účelom kompatibilných verejných zdrojov, zoznamov a evidenciou, ako sú napr. obchodný register a živnostenský register.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania uzavretej zmluvy a ďalej po premlčaciu dobu akéhokoľvek nároku zo zmluvy vyplývajúceho a ďalej potom počas predpísanej archivačné dobu

Vaše osobné údaje budú správcom tiež spracovávané po dobu vedenie prípadných súdnych sporov.

Ak však správca Vaše osobné údaje spracúva na základe vášho súhlasu, potom také osobné údaje sú u správcu uložené najdlhšie po tú dobu, na ktorú ste mu udelili svoj súhlas s takýmto spracovaním, tj. Spravidla po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, alebo do odvolania vášho súhlasu, odvoláte ak ho ešte pred uplynutím tejto doby.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú zasielateľskej spoločnosti, ďalej subjekty podieľajúce sa na realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, prevádzkovatelia ponúkajúci technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky softvér a ukladanie dát, prevádzkovateľov ponúkajúcich dodávateľské a reklamačný služby, prevádzkovateľov ponúkajúcich dopytovania zákazníckej skúsenosti a hodnotenia produktov, subjekty technicky zaisťujúce rozosielku obchodných oznámení, subjekty poskytujúce analytický softvér a reklamný priestor, subjekty, ktoré poskytujú výdaj objednaného tovaru na predajniach a ďalej osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu.

Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné orgány verejnej moci v prípadoch, keď tak správcovia ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

Správca nemá v úmysle odovzdávať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnú organizáciu okrem odovzdania spoločnosti GOOGLE, Inc., ktorá sa prihlásila k dodržiavaniu tzv. Štítu EÚ-USA na ochranu súkromia (viac informácií viď https: // policies.google.com/).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie zmluvy so správcom a pre jej plnenie, teda bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.

Pokiaľ ide o Vaše osobné údaje, máte voči správcovi nasledujúce práva:

Právo na prístup

Môžete správcu požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracováva.

Spoločnosť LIP distribution sro ,. informácie o správe osobných údajov poskytne subjektu údajov na základe doručenej písomnej žiadosti. Poskytnutie informácie je bezplatné, ak sa nepreukáže, že žiadosť je neopodstatnená alebo neprimeraná alebo má opakujúce sa charakter. V takom prípade, má spoločnosť LIP distribution sro nárok požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť túto žiadosť. Pri pochybnostiach v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, má spoločnosť LIP distribution sro právo požadovať poskytnutie dodatočných informácií, ktoré povedie k dostatočnému potvrdenie totožnosti fyzickej osoby.

Spoločnosť LIP distribution sro poskytne požadované informácie v stručnej, transparentné, zrozumiteľné a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho, a to najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Informácie sa poskytnú vždy v takej forme, v akej bolo o ne požiadané (elektronicky teda e-mailom, alebo v listinnej podobe).

Právo na opravu

Môžete požiadať správcu o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracováva. Spoločnosť LIP distribution sro umožňuje opravu osobných údajov prostredníctvom online prístupu na stránkach templestore.cz. Po prihlásení k účtu môžete svoje údaje meniť na aktuálny. Ak nepoznáte svoj prístup k účtu, možno si nechať zaslať heslo k účtu prostredníctvom funkcie "zabudnuté heslo".

Právo na výmaz

Môžete správcu požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • odvolal (a) ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
 • vzniesol (a) ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre ich takéto spracovanie alebo ste vzniesol (a) námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • Vaše osobné údaje boli spracované nezákonne;
 • Vaše osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Európskej Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás ako správcu vzťahuje;

Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracovanie

Môžete správcu požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 • poprel (a) ste presnosť Vašich osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť;
 • spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
 • správca už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vzniesol (a) ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

V prípadoch spracovanie osobných údajov založených na súhlase alebo zmluve a spracovávaných automatizovane máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste správcovi poskytol (a), a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi, a to vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formátu s tým, že týmto právom nesmie byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste správcovi udelil (a) súhlas, kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti. K odvolaniu súhlasu v jednotlivých prípadoch spracovaní Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole ODVOLANIE SÚHLASU.

Právo namietať

Môžete voči správcovi kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu a na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu. O práve vzniesť námietku v jednotlivých prípadoch spracovaní Vašich osobných údajov nájdete viac informácií v kapitole NÁMIETKA PROTI BEZPROSTREDNÚ MARKETINGU.

Právo byť informovaný

Máte právo byť správcom informovaný v prípade, že nastalo porušenie zabezpečenie Vašich osobných údajov, kedy je pravdepodobné, že tento prípad bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb vrátane Vás.

Právo vo vzťahu k automatizovanému spracovaniu

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré má pre Vás právne účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

Právo podať sťažnosť

Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované Nariadenie, máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky: www.uoou.cz .

Za účelom uplatnenie svojich práv podľa Nariadenia či v prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností sa môžete obrátiť na spoločnosť LIP distribution sro, Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice, adresa elektronickej pošty: info@templestore.cz.

Spoločnosť LIP distribution sro preverí každú sťažnosť ao výsledkoch vyšetrovania sťažovateľa informuje najneskôr do 30 dní od doručenia sťažnosti. Ak by si vybavenie sťažnosti vyžadovalo dlhšiu dobu, bude sťažovateľ o predĺženej lehoty zisťovania sťažnosti informovaný písomne.

ODVOLANIE SÚHLASU

Akýkoľvek súhlas, ktorý ste spoločnosti LIP distribution sro udelil (a), môžete kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať, a to nižšie uvedenými spôsobmi.

Súhlas so zasielaním elektronických obchodných oznámení správcu možno odvolať buď:

 • kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom obchodnom oznámení alebo
 • zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@templestore.cz
 • zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu LIP distribution sro, Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov v súvislosti s Vašou registráciou na e-shope možno odvolať buď: zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu info@templestore.cz alebo zaslaním odvolania súhlasu písomne na adresu LIP distribution sro, Pražská trieda 2738/94 , 370 04 České Budějovice, Česká republika.

Prípadné Vaše odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

NÁMIETKA PROTI BEZPROSTREDNÚ MARKETINGU

Proti spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu, ktoré je vykonávané bez vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek voči správcovi bezplatne vzniesť námietku, a to e-mailom na e-mailovú adresu info@templestore.cz alebo písomne na adresu LIP distribution sro , Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

SPRACOVANIE ÚDAJOV A HEUREKA.CZ/SK

Spokojnosť Vaším nákupom na našich stránkach zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého sme zapojení.
Tento dotazník Vám posielame po každom nákupe, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete.
Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zistení Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz a Heureka.sk, ktorému pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú v žiadnom pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely, k čomu sa prevádzkovateľ Heuréky zaväzuje vo svojich obchodných podmienkach.
Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade Vášho odmietnutia Vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

UKLADANIE COOKIES A SPRACOVANIE IP ADRESY

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré si ukladá internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Možno tak spoznať, ktoré stránky ste navštívili, či ste prihlásení alebo ste vypĺňali nejaký formulár.

Webová stránka správcu www.templestore.cz ukladá v súlade so zákonmi cookies do zariadení svojich návštevníkov.

Čo sa týka platnosti cookies, na webovej stránke správcu www.templestore.cz sa vyskytujú:

 • krátkodobé cookies (tzv. "session cookie") - platí po dobu Vašej návštevy na stránkach a niekoľko minút po opustení stránok;
 • dlhodobé cookies (tzv. "persistent cookie") - platí niekoľko dní až mesiacov, spravidla kým ich manuálne neodstránite zo svojho prehliadača. Uľahčujú nastavenie stránok.

Používaním webovej stránky správcu www.templestore.cz súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Väčšina prehliadačov má povolené prijímanie súborov cookies z východiskového nastavenia. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojich webových prehliadačov.

Webová stránka správca www.templestore.cz používa nielen vlastné cookies, ale aj cookies tretích strán, konkrétne od:

 • Google, Inc.

Informácie, ako Google využíva dáta, keď používate webovú stránku www.templestore.cz, nájdete tu .

 • Email Machine sro

Správca spoločnosti Email Machine sro odovzdáva na spracovávanie nasledujúce údaje, ktoré sú umiestnené na cloud serveri spoločností WEDOS a Master Internet: e-mail, meno, priezvisko.

 • Zoznam, as

Na účely lepšie cielenej reklamy Seznam.cz zbiera informácie o cookie, URL, ktorá táto cookie navštívila a IP adresu. V prípade dynamického retargeting kód posiela ešte informáciu o Itemid navigačného produktu a prípadne prezerané kategórii. Tieto údaje nie sú nijako spojená s osobnými údajmi užívateľov.

Viac informácií tu.

 • Facebook Inc.

Na účely lepšie cielenej reklamy facebook pixel umiestnený na stránkach templestore.cz zhromažďuje nasledujúcich 5 typov údajov:

Hlavičky protokolu HTTP - čokoľvek, čo je obsiahnuté v hlavičke protokolu HTTP. Hlavičky protokolu HTTP sú štandardným webovým protokolom, ktorý sa posiela medzi akýmkoľvek požiadavkou prehliadača a serverom na internete. Hlavičky protokolu HTTP obsahujú adresy IP, údaje o webovom prehliadači, umiestnenie stránky, dokument, odkazovanie a osobu používajúce web.

Údaje špecifické pre daný pixel - zahŕňajú ID pixelu a súbor cookie Facebooku.

Údaje o kliknutie na tlačidlo - jedná sa o tlačidlá, na ktoré návštevníci webu klikli, štítky týchto tlačidiel a stránky navštívené po kliknutí na tieto tlačidlá.

Voliteľné hodnoty - vývojári a marketéri si môžu vybrať, či chcú odosielať údaje o návšteve prostredníctvom vlastných dátových udalostí. Medzi vlastné dátové udalosti patrí napr. Hodnota konverzie, typ stránky a iné.

Názvy polí formulára - patrí sem názvy polí na webe, napríklad "e-mail", "adresa" a "suma", keď niekto kúpi produkt alebo službu. Pixel nezachytáva hodnoty polí, ak je inzerent nezahrnie do pokročilého párovanie alebo voliteľných hodnôt.

Viac informácií tu.

registrovaní zákazníci

LIP distribution sro, so sídlom Pražská trieda 2738/94, 370 04 České Budějovice, identifikačné číslo: 26086808, vedená na Krajskom súde v Českých Budějoviciach, sp. zn. C 13204 (ďalej len "Spoločnosť"), týmto v pozícii správcu informuje členov programu templestore Klub (ďalej len "Klubový člen") v pozícii subjektu údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25. 5. 2018 (ďalej len " nariadenie "), že Spoločnosť o každom klubovom členovi Spracovávané osobné údaje:

 • meno a priezvisko (vr. titulu a oslovenie)
 • korešpondenčná adresa
 • mobilné číslo
 • e-mailová adresa
 • údaje o realizovaných nákupoch

Členstvo v templestore Klub je dobrovoľné. Spoločnosť vyššie uvedené osobné údaje spracúva za účelom realizácie členstvo Klubových členov v templestore Klub, a to ako automatizovane, tak prostredníctvom svojich zamestnancov, popr. zamestnancov spracovateľov. Údaje môžu byť využité aj na účely priameho marketingu (najmä vo forme elektronických obchodných oznámení) na základe oprávneného záujmu Spoločnosti. Proti takémuto spracovanie môže Klubový člen podať námietku a to písomne zaslanú na adresu Spoločnosti alebo elektronicky na emailovú adresu info@templestore.cz.

Vyššie uvedené osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané iba po dobu členstva Klubových členov v templestore Klub. Vaše údaje nebudú použité k rozhodnutiam čisto na báze automatizovaného spracovania vrátane profilovanie v súlade s čl. 22 ods. 2 Nariadenie. Po zániku členstva v templestore Klub Spoločnosť vyššie uvedené osobné údaje Klubového člena zlikviduje, ibaže Spoločnosť bude oprávnená / povinná tieto údaje spracovávať na základe iného právneho titulu.

Prosím o potvrdenie, že zasielate a či po 10 dňoch.

V prípade, že súťaže organizujete.

Týka sa -mail marketingu

Hore