,
Cena celkom: 0 €
Nakúpte ešte za 60 €
a máte dopravu ZADARMO!

Reklamačný poriadok

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení a účelne upresňují postup kupujúceho spotrebiteľa v prípade reklamácie tovaru zakúpeného u spoločnosti LIP distribution sro, Veľkej nám. 140, 386 01 Strakonice (ďalej len "predávajúci").

Článok I.

Prevencia

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a velkost výrobku presne zodpovedal potrebám kupujúceho spotrebiteľa (ďalej len "kupujúci"). Kupujúci pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť tovaru, ako napr .: nadmernú intenzitu používania tovaru, užívanie tovaru na nevhodný účel.

Ďalším nevyhnutným predpokladom pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávna alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

Článok II.

Základné podmienky uplatnenia práva kupujúceho z chybného plnenia (ďalej len "reklamácia")

Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.

Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ak uplatní kupujúci reklamáciu predaného tovaru riadnym spôsobom, je vedúci predajne alebo ním poverený zamestnanec povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu vady.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, suché, bez zápachu. V opačnom prípade nebude tovar prijatý k reklamácii.

Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia. Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník môže v odôvodnených prípadoch s kupujúcim dohodnúť lehotu dlhšiu.

Článok III.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni TempleStore alebo priamo v sídle spoločnosti. Kupujúci uplatňuje reklamáciu osobne, poprípade poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje kupujúci najlepšie nákupným dokladom (kópie). Bez predloženia nákupného dokladu bude reklamačné konanie začalo, len ak kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil v spoločnosti LIP distribution sro (doklad o platbe platobnou kartou).

Vedúci predajne alebo ním poverený pracovník je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný list) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o spôsobe riešenia reklamácie, ako aj o prevedení prípadnej opravy ao dobe jej trvania.

Článok IV.

Lehoty na uplatnenie reklamácie

Reklamácia musí byť uplatnená v záručnej dobe. Reklamáciu je nevyhnutne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď akonáhle sa vada objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a znemožniť tak odborné posúdenie. Z týchto dôvodov môže byť reklamácia odmietnutá. Záruka je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania. Ak je výsledkom reklamačného konania výmena reklamovaného tovaru, záručná doba nezačína znovu od prevzatia nového tovaru. Pri výmene chybnej súčasti vzťahuje sa nová záručná doba na vymenenú súčasť.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. Dobou počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. 

Článok V.

Odstrániteľné vady

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O vykonanie opravy rozhodne vedúci predajne alebo ním poverený pracovník a vyznačí alebo dohodne termín vyzdvihnutia opravy kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).

Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar). Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť.

V prípade vady odstrániteľnej má kupujúci právo na výmenu tovaru (možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ:

o reklamácia nebola vybavená do 30 dní odo dňa jej uplatnenia a nedošlo k inej dohode

o kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

Článok VI.

Neodstrániteľné vady

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má kupujúci právo:

o požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (možno vymeniť za akýkoľvek tovar)

o alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. Vady estetické) a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania ak možnostiam ďalšieho použitia.

Článok VII

Rozpor s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa ďalej rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti, predávajúcim popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tento druh tovaru obvyklé.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. O prípady, kedy to odporuje povahe tovaru, sa jedná najmä u zmeny vlastností tovaru v dôsledku prirodzenej zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia tovaru.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovaru do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou (možno vymeniť za akýkoľvek tovar). Ak nie je to možné, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v zostávajúcich 18 mesiacoch, sa riešia spôsobom uvedeným v článkoch V a VI.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov (tj. predovšetkým sporov súvisejúcich s kúpnou zmluvou) je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2019.

Hore